Turite klausimų? Skambinkite

8 610 32320

info@greenlita.lt

UAB „GREENLITA“ Privatumo politika

Greenlita.lt yra svarbus kiekvieno iš Jūsų pasitikėjimas Greenlita.lt parduotuve, prekėmis bei paslaugomis. Šis pasitikėjimas neatsiejamas ir nuo tinkamo Jūsų asmens duomenų naudojimo bei apsaugojimo. Tam, kad žinotumėte, kaip yra gaunami, naudojami, tvarkomi ir apdorojami Jūsų asmens duomenys, Greenlita.lt parengė šią privatumo politiką, su kuria galite susipažinti žemiau. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Jūsų asmens duomenimis, yra pagrįsti galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

1. Sąvokos

1.1. Administratorius – Greenlita.lt rinkodaros skyriaus darbuotojas.

1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.3. Asmens duomenų valdytojas – Greenlita.lt.

1.4. Paskyra – tai prisijungimo prie Greenlita.lt sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą veiksmų seką Greenlita.lt svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.

1.5. Paslaugos – visos Greenlita.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių Greenlita.lt, pardavimą.

1.6. Pirkėjas – tai: (a) veiksnus pilnametis asmuo; arba (b) nepilnametis asmuo nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų sutikimą; (c) emancipuotas nepilnametis asmuo; (d) juridiniai asmenys.

1.7. Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis Greenlita.lt sistemoje bei savo Paskyroje.

1.8. Taisyklės – tai prekių pirkimo – pardavimo Greenlita.lt taisyklės.

1.9 Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.10. Greenlita.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.greenlita.lt, valdoma UAB „GREENLITA“ – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtos ir veikiančios įmonės, kurios kodas – 302606430, adresas korespondencijai – P.Višinskio g.42-6, Kaunas, Lietuva, duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Kauno filiale); ir/arba, atitinkamai pagal teksto prasmę žemiau, UAB „GREENLITA“.

1.11. Greenlita.lt paskyros – tai Greenlita.lt paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Pvz., Facebook), kuriose greenlita.lt aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.

2. Bendrosios Greenlita.lt privatumo politikos nuostatos

2.1. Greenlita.lt yra įregistruota Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre.

2.2. Pirkėjas, susipažinęs su šia Privatumo politika (t.y., Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Greenlita.lt būtų tvarkomi veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, pažymėjęs varnelę skiltį „Su Privatumo politika susipažinau ir sutinku, kad mano asmens duomenis Greenlita.lt tvarkytų Tiesioginės rinkodaros tikslais“) laikomas išreiškusiu sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, IP adreso) tvarkymo Greenlita.lt Tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.3. Greenlita.lt atkreipia Pirkėjų dėmesį, jog pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta Greenlita.lt svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti prisijungęs prie Greenlita.lt.

2.4. Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą Greenlita.lt, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir gyvenamosios vietos ir/arba prekės pristatymo vietos adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo.

2.5. Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros Greenlita.lt bei kreiptis į Greenlita.lt el. paštu info@greenlita.lt dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.

2.6. Visais atvejais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@greenlita.lt arba skambinti bendruoju Greenlita.lt klientų konsultavimo telefonu +370 610 32320 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.Pirkėjas gali atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.

2.7. Greenlita.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Greenlita.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Greenlita.lt taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Greenlita.lt veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.

2.8. Greenlita.lt įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo sutikimui, vykdant užsakymą per Greenlita.lt partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.9. Pirkėjas turi teisę: (a) pateikęs užklausą Greenlita.lt raštu, susipažinti su Greenlita.lt turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; (b) pateikti prašymą Greenlita.lt raštu, elektroniniu paštu info@greenlita.lt, telefonu +370 610 32320, dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus; (c) nesutikti su Privatumo politika bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka - tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje Greenlita.lt; (d) atlikti kitus veiksmus, numatytus Privatumo politikoje bei teisės aktuose.

2.10. 2.9 p. išvardintais atitinkamais atvejais Greenlita.lt ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjui pateikia atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti.

2.11. Prekių atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui.

2.12. Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš Greenlita.lt.

2.13. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

2.14. Greenlita.lt Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Greenlita.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.

2.15. Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (a) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (b) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (c) jeigu Greenlita.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Greenlita.lt yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Greenlita.lt pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus; ar (d) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

2.16. Greenlita.lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Greenlita.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

2.17. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Greenlita.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Greenlita.lt.

2.18. Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus Greenlita.lt, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

2.19. Jeigu Greenlita.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2016 m. liepos 1 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Greenlita.lt.